Over ons

Airsoft Store Legeweg 135/2Licentienummer2/3/16/083
Oostkamp8020 Oostkamp (BE)Email[email protected] 
 BelgiumPhone+32 (0)50 69 46 68
Airsoft Store Shopping CentreLicentienummer 
GentDok Noord 7 verd1 bus 108Email[email protected]
 9000 GentPhone+32 (0)472 64 37 38
    
BTW-nummerBE0659896740Naam van het BedrijfDV Europe CVBA

 

OPENING HOURS WALK-IN STORE OOSTKAMP

  • Dinsdag tem zaterdag : van 10u00 tem 12u00 / 13u00 tem 18u30

OPENING HOURS WALK-IN STORE GENT

  • Dinsdag tem Vrijdag : van 13u00 tem 18u30
  • Zaterdag : 10u00 tem 18u00

 

 

Over DV Europe CVBA

DV Europe CVBA heeft een reputatie opgebouwd door het uitvoeren van haar activiteiten met integriteit en met respect voor de belangen van al diegenen die een relatie hebben met onze firma

Deze reputatie is een meerwaarde, net als onze merken, producten, klanten, leveranciers en medewerkers.

Ons kernbelang is om een succesvol bedrijf te zijn. Dit betekent investeren in onze groei op korte en lange termijn.

Het betekent ook dat we met respect omgaan met onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere zakenpartners, evenals met het milieu.

De Code vereist de hoogste gedragsstandaard van al diegenen die aan de firma gerelateerd zijn.

 

De 7 kernprincipes van onze Code zijn:

 

  1. Wij houden ons aan de wet.
  2. Wij voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid en integriteit.
  3. Wij werken samen op basis van wederzijds vertrouwen en respect, ongeacht ras, religie, geslacht of cultuur.
  4. Wij willen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren .
  5. Wij hanteren, direct of indirect, geen enkele vorm van dwang- of kinderarbeid.
  6. Wij geven noch ontvangen, direct of indirect, steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk of financieel gewin.
  7. Wij onthouden ons van activiteiten waarvan de belangen in strijd zouden kunnen zijn met onze verantwoordelijkheden jegens ons bedrijf.

 

Code of Business Principles

 

Onze “Code of Business Principles” beschrijft de operationele normen die iedereen bij DV Europe hanteert, waar ook ter wereld. Het ondersteunt ook onze benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Gedragsnormen      

We voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid, en met respect voor de mensenrechten en belangen van onze medewerkers.

Evenzo zullen wij de legitieme belangen respecteren van diegenen met wie wij zakelijke betrekkingen onderhouden.

 

Naleving van de wet

DV Europe en onze medewerkers zijn verplicht de wet- en regelgeving na te leven van de landen waarin wij actief zijn.

 

Medewerkers

We streven naar diversiteit in een werkomgeving waar mensen elkaar met vertrouwen en respect benaderen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van onze onderneming. Wij willen dat onze medewerkers samenwerken op basis van wederzijds respect, ongeacht ras, religie, geslacht of cultuur. Wij willen daarom niet dat een individuele werknemer religieuze of culturele overtuigingen aan collega’s oplegt. Wij willen dat onze medewerkers eender welke vorm van seksuele intimidatie voorkomen.

Wij zullen medewerkers uitsluitend rekruteren, in dienst nemen en bevorderen op basis van de kwalificaties en vaardigheden die vereist zijn om het werk uit te voeren. Wij willen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. Wij zullen geen enkele vorm van dwang- of kinderarbeid hanteren.

Wij willen samen met onze medewerkers de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen ontwikkelen en verbeteren. Wij respecteren de waardigheid van het individu en het recht van werknemers op vrijheid van vereniging. Wij zullen zorgen voor een goede communicatie met onze medewerkers door middel van informatie- en overlegprocedures op bedrijfsniveau.

 

Zakenpartners

In onze zakelijke contacten verwachten wij van onze zakenpartners dat zij de bedrijfsprincipes (gedragsregels) toepassen die consistent zijn met de onze.

 

Betrokkenheid

DV Europe streeft ernaar als onderneming een betrouwbaar lid van de samenleving te zijn en, als integraal onderdeel daarvan, haar verantwoordelijkheden na te komen jegens de samenlevingen en gemeenschappen waarin zij actief is.

 

Activiteiten

Branches van DV Europe worden aangemoedigd hun rechtmatige zakelijke belangen te bevorderen en te verdedigen. Zij zullen samenwerken met overheden en andere instanties, zowel rechtstreeks als via instellingen zoals handelsassociaties, bij het ontwikkelen van voorgenomen wetgeving en andere regelgeving op die gebieden die haar rechtmatige zakelijke belangen kunnen beïnvloeden. DV Europe CVBA ondersteunt geen politieke partijen en verstrekt geen bijdragen aan fondsen van groeperingen die het bevorderen van partijbelangen nastreven.

 

Het Milieu

Wij zetten ons ervoor in de invloed van onze activiteiten op het milieu voortdurend beter te beheersen en op de langere termijn een duurzame bedrijfsvoering te ontwikkelen. DV Europe zal met partners samenwerken om milieuzorg te bevorderen, inzicht in milieuvraagstukken te vergroten en goede werkmethoden te verspreiden.

 

Innovatie

Onze innovatie is gericht op het voldoen aan de behoeften van onze consument. Wij zullen daarbij de zorgen van de consument en de maatschappij respecteren. Wij zullen werken op basis van deugdelijk wetenschappelijk onderzoek en daarbij strikte normen voor productveiligheid hanteren.

 

Mededinging

DV Europe CVBA gelooft in krachtige, maar eerlijke mededinging en ondersteunt de ontwikkeling van passende wetgeving op dit gebied. Onze branches en -medewerkers zullen handelen in overeenstemming met de principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften.

Integriteit

DV Europe CVBA geeft noch ontvangt, direct of indirect, steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk of financieel gewin. Het is geen enkele medewerker toegestaan een gift of betaling aan te bieden, te geven of te ontvangen die smeergeld vertegenwoordigt of als zodanig kan worden geïnterpreteerd. Ieder verzoek om of aanbod van smeergeld moet onmiddellijk worden afgewezen en aan het management worden gerapporteerd. De financiële administratie en ondersteunende documenten van DV Europe CVBA moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig omschrijven en weergeven. Geheime of niet-geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden.

Belangen

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming. Het is medewerkers verboden rechtstreeks of indirect gewin voor zichzelf of anderen na te streven door misbruik van hun positie.

Naleving

Naleving van deze gedragsregels is een essentieel onderdeel van ons succes als onderneming. De dagelijkse verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan het seniormanagement van de business units in gebieden waar wij actief zijn. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat deze gedragsregels worden nageleefd, indien noodzakelijk door middel van gedetailleerdere richtlijnen afgestemd op lokale behoeften.

 

Airsoft Store Legeweg 135/2Licentienummer2/3/16/083
Oostkamp8020 Oostkamp (BE)Email[email protected] 
 BelgiumPhone+32 (0)50 69 46 68
Airsoft Store Shopping CentreLicentienummer 
GentDok NoordEmail[email protected]
 9000 GentPhone+32 ....
    
BTW-nummerBE0659896740Naam van het BedrijfDV Europe CVBA