Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Onderhevige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Airsoft Store en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Airsoft Store en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Airsoft Store houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

2. Reservatie en betaling in de winkel

De klant heeft de mogelijkheid om een product te reserveren. De klant kan op de hoogte worden gesteld wanneer het product kan afgehaald worden in de geselecteerde Airsoft Store winkel.

De klant beslist pas dan als de producten al dan niet worden aangekocht, indien niet, dan is het betaalde voorschot niet recupereerbaar door de klant of derden.

In geval van aankoop betaalt de klant aan de kassa van de Airsoft Store winkel. Pas op dat ogenblik komt er een koop - verkoop overeenkomst tot stand. Om die reden is er geen sprake van een verkoop op afstand en is er bijgevolg geen herroepingsrecht (Zie punt 9). De klant kan een voorschot betalen op een product, op dit moment wordt er een tijdelijke overeenkomst tot aankoop gedaan, doch is dit nog geen verkoop overeenkomst. Op het moment dat er een voorschot betaald is, telt de prijs van het bestelde/gereserveerde goed/product van die dag.

Alle gereserveerde goederen dienen afgehaald te worden binnen de twee weken na dat de goederen ter beschikking zijn (wanneer de goederen niet beschikbaar waren op één van de locaties van Airsoft Store, of bij ontvangst van de betaling, nadien vervalt het betaalde voorschot en de reservatie, bijgevolg kan dit voorschot niet meer in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke verkoop van het goed.

Het voorschot telt enkel op het bestelde/gereserveerde goed en kan niet overgezet naar een ander product en wanneer de klant uiteindelijk afziet van de aankoop, wordt er minimum het betaalde voorschot van de totaalprijs afgehouden van het betaalde bedrag dat diende voor de reservatie van deze producten.

Bij niet verkoop, van het gereserveerde goed, binnen de 14 dagen na ontvangst van het voorschot/reservatie bedrag, is er geen enkele mogelijkheid dit reservatiebedrag/voorschot te recupereren door de klant of derden.

Wanneer een betaallink doorgestuurd wordt, kunnen de woorden reservatie of voorschot in de mededeling geplaatst worden, alsook eventueel andere woorden die aan kunnen tonen dat het hier om een reservatie gaat en de betaling als voorschot. 

Airsoft Store behoudt zich het recht voor om bestellingen of reservaties te weigeren indien:
• er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
• er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
• er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
• er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
• er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
• er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders - wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
• er kan worden veronderstelt dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
• er sprake is van overmacht. De gereserveerde producten blijven 1 maand vanaf de dag van de reservering in de Airsoft Store winkel ter beschikking van de klant. Indien de klant de gereserveerde producten niet komt afhalen of betalen, zal automatisch na 1 maand de reservatie geannuleerd worden tenzij schriftelijk of via mail anders overeengekomen met de klant. 

Let wel, een reservatie houdt in dat deze goederen ter beschikking worden gesteld voor één specifieke klant. In het geval dat dit het laatste product (het specifieke product) op voorraad was , en dit door deze reservatie niet meer te koop kan worden gesteld naar anderen toe en men ziet af van de reservatie, lijdt Airsoft Store hierdoor schade door niet-verkoopbaarheid. Het betaalde reservatiebedrag is daardoor niet recupereerbaar. Ook wordt een dienst geleverd om de producten klaar te maken. Indien men afziet van deze reservatie, kunnen kosten voor deze dienst aangerekend worden en zullen volgens werkuurkost verwerkt worden aan 36.3 € per uur

 

3. Bezorgen of afhalen van een bestelling

 

Bezorgen

 

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8). Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Airsoft Store zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Airsoft Store dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

CPT incoterms worden gehandhaafd, tenzij anders beslist door de verkoper.

Carriage Paid To - Freight free until

means that the seller pays the freight charge for transporting the goods to the said destination. The risk of loss of or damage to the goods, as well as that of any additional costs resulting from events that occur after the goods have been delivered to the carrier, transfers from the seller to the buyer from the moment the goods arrive at the first carrier have been transferred. If successive carriers are used for transport to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

The term CPT obliges the seller to clear the goods.

 

Afhalen

 

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op airsoftstore.be bestelt en ervoor kiest dit bij een Airsoft Store winkel te België af te halen (pickup@store), staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in een Airsoft Store winkel te België naar keuze. De klant controleert het product en beslist dan als deze verkoop ok is of geannuleerd dient te worden. Neem de klant de goederen mee, is er geen sprake van verkoop op afstand en heeft daardoor dan ook geen recht op herroepingsrecht (zie punt 10). Airsoft Store is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

 

4. Prijs en beschikbare informatie (beschrijving/afbeeldingen)

 

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen aan 21%. bij webbestellingen van andere landen worden de desbetreffende BTW percentagas berekend en deze komen op de factuur terecht. Het factuurbedrag is de juiste prijs die betaald dient te worden alvorens de verkoop kan doorgaan.

Bijkomende verplichte leverings-, bestelling-, of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld. Alle prijzen zijn in Euro/€. Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,...) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten. Artikelen aangekocht op de webstore van Airsoft Store worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan Airsoft Store niet aansprakelijk worden gesteld. Door productieprocessen kunnen kleuren afwijken, indien u een true color afbeelding wenst, kunnen wij u een foto sturen van het product dat u wenst. Stuur ons hiervoor een mail naar [email protected]. Airsoft Store behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de product omschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn? Dit zowel online of in de fysieke winkels (adhv prijsetiketten op het product). De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. Airsoft Store aanvaardt contante betaling bij afhaling in de winkel, niet op het ogenblik van de levering. De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed. 

 

5. Leveringsvoorwaarden

CPT Incoterms worden gehandhaafd, tenzij de verkoper anders beslist.

Carriage Paid To - Freight free until

means that the seller pays the freight charge for transporting the goods to the said destination. The risk of loss of or damage to the goods, as well as that of any additional costs resulting from events that occur after the goods have been delivered to the carrier, transfers from the seller to the buyer from the moment the goods arrive at the first carrier have been transferred. If successive carriers are used for transport to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

The term CPT obliges the seller to clear the goods only for export. Import is at buyers risk and expenses

In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd. De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon. Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. Voor producten met grote afmeting en voor producten waarvoor installatie vereist is, zal onze gespecialiseerde leveringspartner contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt Airsoft Store het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Indien een goederenlift vereist is, zal een supplement van 100€ gefactureerd worden bij levering.

 

6. Leveringstermijn

 

De leveringstermijnen vormen geen essentieel element van de verkoopovereenkomst.Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert Airsoft Store de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval Airsoft Store zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

 

7. Afhalen in winkel

 

Producten voor afhaling worden geleverd in het door de klant gekozen Airsoft Store winkel als afhaalpunt. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bijafhaling. Airsoft Store behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd. Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is Airsoft Store gerechtigd om een kopij van de identiteitskaart of identiteitsbewijs te nemen.

 

8a. Overdracht van eigendom

 

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Airsoft Store over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van Airsoft Store tot gehele betaling van de factuur. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang Airsoft Store, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van Airsoft Store kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

CPT incoterms worden gehandhaafd, tenzij anders beslist door de verkoper.

Carriage Paid To - Freight free until

means that the seller pays the freight charge for transporting the goods to the said destination. The risk of loss of or damage to the goods, as well as that of any additional costs resulting from events that occur after the goods have been delivered to the carrier, transfers from the seller to the buyer from the moment the goods arrive at the first carrier have been transferred. If successive carriers are used for transport to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

The term CPT obliges the seller to clear the goods only for export. 

 

8b. Betalingsmodaliteiten B2B

 • De Klant is verplicht alle overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst door de Klant van de factuur van DV Europe CVBA en dit op de zetel van DV Europe  CVBA, dit behoudens andersluidende afspraken in de Bijzondere Voorwaarden. De officiële ingebrekestelling gebeurt automatisch op de 31ste kalenderdag na factuurdatum. De berekening van de interesten op het openstaand bedrag kan eventueel later volgen, berekend per dag, ofwel direct op vraag van de klant ofwel op een tijdstip bepaalt door DV Europe CVBA, wel rekening houdende met de dag van de vraag van de klant.
 • Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is DV Europe CVBA gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen.
 • Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft DV Europe CVBA van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het openstaand verschuldigde bedrag (met een minimum van 120,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, dewelke ingeval de Klant een onderneming is wordt bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Dit is nu 8% per jaar en wordt berekend in weken door DV Europe CVBA.
 • De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming.
 • Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van DV Europe CVBA tot de integrale betaling van alle vorderingen van DV Europe  CVBA, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de klant.
 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. DV Europe CVBA, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
 • Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan DV Europe CVBA schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.
 • Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 • Het voorleggen door DV Europe CVBA van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

 

9 a. Herroepingsrecht (Bedenkttijd) recht tot ontbinding (enkel geldig op online bestellingen, niet op aankopen in de fysieke winkels) (niet voor bedrijven / rechtspersonen)

 

De klant heeft het recht om Airsoft Store ervan op de hoogte te stellen af ​​te zien van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van het verkoopcontract. Het einde van het contract kan alleen worden bereikt als er GEEN actie is ondernomen door de verkoper (elke actie die betrekking heeft tot deze bestelling). Als een actie reeds uitgevoerd is door de verkoper, is de enige toepasselijke wettige actie "Recht op retour/herroeping".

 

Het retourformulier kan u hier downloaden: link

(Het invulgedeelte van dit formulier is enkel bedoeld om ons te helpen deze retour sneller te behandelen)

 

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Airsoft Store mee te delen om af te zien van de aankoop (enkel online aankopen), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Het refunden van de bestelling kan enkel gebeuren  wanneer de goederen terug in het bezit zijn van Airsoft Store (goederen terug in een Airsoft Store punt)

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik (online & offline). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Verpakkingen mogen enkel geopend worden als het product niet zichtbaar is zonder deze open te doen.

Niet alles dient zichtbaar te zijn, namelijk de binnenkant van een product is geen vereiste. Voorbeeld hier is een grip of gearbox. 

De producten waarvan de specificaties, kenmerken en aard al aan de hand van de informatie op de verpakking volkomen helder zijn, mogen niet geopend worden. Merk, type, aard, model en kleur zijn de kenmerken die vereist zijn. 

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering. Als de waardevermindering van de producten meer dan 15% bedragen vallen deze niet onder herroepingsrecht. De criteria van de waardevermindering zijn herverkoopbaarheid in nieuw of goede staat.

De controle van de werking en deze werkt niet, valt niet onder herroepingsrecht maar onder non-conformiteit en dit enkel wanneer een product een alleenstaande werking heeft.

De controle van de werking is ENKEL toegestaan als het product niet geïnstalleerd dient te worden in een replica met beschadiging als gevolg. Bijvoorbeeld verf eraf en krassen zijn beschadigde goederen en vallen niet onder herroepingsrecht. Daarom bestaat er bij Airsoft Store een technische dienst om dit te laten uitvoeren. U betaalt hier wel voor maar indien er een item niet compatibel is met een ander, wordt er gecommuniceerd naar de klant om deze eventueel aan te passen, de aankoopkosten voor het initiële product vallen hierbij weg, enkel het geïnstalleerde product wordt aangerekend.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten waarbij de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bijgevoegd zijn. 

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Airsoft Store zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Airsoft Store eigenaar wordt/blijft van het product zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding, compensatie, terugvorderbaarheid of terugbetaling van de goederen. Ze blijven dus ter beschikking van de klant voor die periode en de klant kan deze terug afhalen of terug laten opsturen naar zichzelf(op kosten van de klant). Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Airsoft Store. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Aankopen die geretourneerd worden waardoor het aankoopbedrag onder de geldende regel valt "van gratis verzending" zullen alsnog dan aangerekend worden volgens de geldende verzendingstarieven. Dit geldt tevens voor bestellingen waarbij producten, op aanvraag van de klant, geannuleerd worden waardoor de totale aankoop ook niet meer onder de voorwaarden valt van gratis verzending. Voor producten met grote afmeting kan Airsoft Store, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt het bedrag van 50 EUR transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een Airsoft Store winkel, zonder enige kosten.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • Artikelen die verzegeld zijn en waarvan de verzegeling is verbroken alsook de verpakking via wijze is geprobeerd open te doen of indicaties heeft hiervan.
 • Producten niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, e-mail ([email protected]) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een Airsoft Store winkel, zonder enige kosten. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste onderdeel van dat ene product.

Airsoft Store behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. Airsoft Store aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via de verzendfirma en een foto van het product en foto van het postpakket. De klant zal spontaan op aanvraag het colli nummer opgeven zodat dit via verzendfirma kan nagegaan worden. Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten, zoals hierboven omschreven, het saldo terugbetaald (min waardevermindering alsook verzendingskosten als de oorspronkelijke aankoop binnen de regel van gratis verzending viel en na de retournering het subtotaal onder het bedrag van "gratis verzending" valt. 

Er wordt niet in cash uitbetaald aan de kassa, de terugbetaling gebeurd op dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke betaling,  Airsoft Store behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door Airsoft Store aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald. Wanneer Airsoft Store vermoed dat dit ter kwader trouw zal gebeuren (grote bestellingen,...) zal Airsoft Store een voorschot vragen die niet terugvorderbaar is door de klant bij het aanroepen van zijn recht tot herroeping.

Bij Retourzendingen mag de oorspronkelijke product verpakking NIET gebruikt worden als verzenddoos, zo niet wordt hier een administratieve kost van 10€ voor aangerekend.

Verzegelde goederen hebben volgend zegel

 

9 b. Niet ontvangen bestelling of nog niet.

Het is steeds mogelijk dat een bestelling nog niet is aangekomen op de bestemming. Gelieve in dit geval geduld te oefenen, soms zijn er drukke dagen bij de verzendfirma's en kunnen deze een beetje vertraging oplopen

Anderzijds is het mogelijk dat een pakket verloren gaat, in dat geval wordt de track en trace code bekeken (als dit al dan niet geleverd is).

Wanneer de track en trace status als afgeleverd staat, kan dit door omstandigheden ergens anders geleverd zijn (kan bij de buren of in een ophaalpunt liggen). Indien dit niet zo is, mag u ons gerust contacteren.

Wij contacteren dan de verzendfirma en zij starten een onderzoek hieromtrent. 

U zal ook een email ontvangen met een in te vullen document. Dit is een verklaring op eer, en wettelijk bindend, van niet ontvangst van het pakket. Een valse verklaring geeft direct aanleiding tot gerechtelijke vervolging.

Enkel bij de afronding van het onderzoek, wordt de beslissing aan ons meegedeeld.

Let wel, in sommige gevallen kan dit tot maanden duren na het starten van het onderzoek vooraleer dit afgerond is. Is het afgerond en uit het onderzoek blijkt dat het pakket verloren is gegaan, wordt door de verzendfirma de verzekering aangesproken. Op zich gaan zij dan over tot het vrijgeven van de waarde van dit pakket. Eenmaal dit bevestigd werd en effectief uitgekeerd is naar ons toe, dan pas wordt er overgegaan tot refunden van het pakket. Niet eerder. 

Wij volgen alles op, maar sturen wel niet elke week een mail naar de klant als er nog geen nieuws is hieromtrent. Vanaf dat er meer nieuws ontvangen werd, communiceren wij dit naar u toe. 

Daar dit ettelijke maanden kan duren vooraleer dit afgerond wordt, kan dat frustraties met zich meebrengen voor de klant. Wij hebben hier alle begrip voor maar volgen de procedure zoals dit hoort.

 

Pakketten zijn verondersteld zeker binnen de 2 weken geleverd te zijn binnen Europa. Moest u na drie weken dit zeker niet ontvangen hebben, gelieve zo spoedig mogelijk ons te melden. 

Het is wel aan te raden als u bemerkt dat de tracking code ongeveer al 5 dagen geen update meer gehad heeft, zo spoedig mogelijk ons te contacteren voor een onderzoek.

Wij kunnen ten laatste 30d na verzending een onderzoeksvraag indienen bij de verzendfirma.

Na die 30d is het verondersteld geleverd te zijn en kan hier niets meer aan gedaan worden.

 

 

10. Recht tot ontbinding

 

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Airsoft Store, is Airsoft Store gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Airsoft Store. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Airsoft Store gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

 

11. Vorderingen

 

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, aanvaardt de klant dat er eventuele visuele of andere gebreken zich kunnen manifesteren hierop. De klant krijgt een door Airsoft Store vermelde korting waardoor de klant aanvaardt dat hij kennis heeft dat deze gebreken zich kunnen voordoen (zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken) van dergelijke producten. Dit houdt in dat in hoofde van de klant een afstand van diens recht om Airsoft Store of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant, zoals mede beschreven in artikel 12, onverlet.

 

12. Garanties

 

12.1. Airsoft Store biedt 24 maanden garantie, voor gebreken aan overstemming, in geen geval op slijtage onderdelen en enkel wanneer deze regelmatig onderhouden werd door onze service dienst. De garantietermijn vangt aan op de in artikel

12.2. genoemde datum. Deze garantie omvat de herstelling of het opsturen van het goed naar desbetreffende leverancier of fabrikant. Het omruilen van het goed kan enkel gebeuren wanneer dit goed naar desbetreffende leverancier of fabrikant opgestuurd werd en deze niet herstelbaar verklaard werd of deze meer dan drie maand zou duren. Indien deze onherstelbaar kan de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Airsoft Store of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Airsoft Store er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de prijs (na de passende prijsvermindering) terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Na ontvangst van de levering dienen alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming schriftelijk te worden geformuleerd binnen de week volgend op de dag van het ontvangen van het betreffende goed, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

12.2 Enkel de orginele factuur, het kasticket of de aankoopbon, die u ontving bij de aankoop, kunnen gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Airsoft Store. Bij gebreke van deze aankoopbewijzen, kan hier jammer genoeg niet overgegaan worden tot garantie. Een betalingsbewijs worden niet aanvaard als geldig aankoopbewijs, daar hier geen producten op staan. De documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie, Airsoft Store kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van u van deze documenten. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

12.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen. Het is aan te raden wanneer een abnormale werking geconstateerd wordt, dit product niet verder te gebruiken. Wanneer vastgesteld wordt dat het product verder gebruikt werd in deze toestand en daardoor de schade exponentieel vergroot is, vervalt bij deze ook de garantie door misbruik van het goed.

12.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Airsoft Store werd gemachtigd, is tussengekomen in herstellingen/ het open doen; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp, omgevingsinvloeden; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product. Elke Airsoft replica dient, om de 3 maand of na 100 draaiuren (indien deze uren bereikt werden binnen een termijn van drie maand) , een onderhoud te krijgen door ofwel Airsoft Store technical department of een erkend verdeler die een onderhoudsbon (met gedetaileerde beschrijving van het onderhoud en de gebruikte producten) kan voorleggen om binnen de garantiecondities te kunnen verblijven tot de wettelijke garantie verstreken is.

12.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. Airsoft Store is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd. Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Airsoft Store ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen verminderd met de schade vastgesteld door Airsoft Store. Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is Airsoft Store niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.12, meer in het bijzonder art. 12.1. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het her installeren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Airsoft Store in dit verband. Airsoft Store heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten. De garantietermijn voor expo/tweedehands modellen alsook voor professionele klanten bedraagt 12 maanden.

12.6. Compatibiliteit van producten valt niet onder wettelijke garantie. Deze producten kunnen, door het niet-compatibel zijn, niet als non-conform geclassificeerd worden of geclaimd als gebrekkig, als deze een alleenstaande werking heeft. Een product wordt als conform beschouwd als zijn functie afzonderlijk bekeken wordt en werkend is (dus niet als onderdeel van een geheel of samenhang van producten behalve als deze producten als spare part of onderdeel hiervan geclassificeerd zijn)

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De consument dient het bewijs leveren dat het gebrek al bestond op het ogenblik van de levering/aankoop tot aan de periode van zes maand na aankoop/levering. Na zes maand dient het bewijs geleverd te worden van de klant dat het een fabrieksfout is. Een regelmatig onderhoud door onze diensten van het product (indien van toepassing, zoals bijvoorbeeld bij replica's), kan u daarbij helpen om de nodige bewijslast te kunnen geven.

 

13. Risico’s Internet

 

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Airsoft Store niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Airsoft Store of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

 

14. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW

 

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door Airsoft Store aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

 

14b. BTW tbv bedrijven

De BTW dat dient betaald te worden hangt af van het lever adres. Als het lever adres in België is (ook bij afhaling), dient u de Belgische BTW te betalen, ook al is uw BTW nr van een ander land. Wanneer het BTW nummer + lever adres in een ander land is, is het BTW verlegd.

Deze wordt pas berekend op de website op het moment dat het lever adres ingevuld is.

Uw BTW Nummer wordt gecontroleerd door de EC, en uw lever adres dient het officiële adres te zijn zoals bekend bij de Europese Commissie. https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation 

Voor goederen die onder de wapenwet vallen en daardoor niet mogen opgestuurd worden geldt de regel dat het klantbedrijf de nodige vergunningen dient te bezitten t.b.v. de wapenwet. Daar dient ook een bewijs van geleverd te worden. Enkel nadien kunnen wij deze verkoop toestaan. Let wel, daar het systeem niet automatisch deze optie niet voorziet voor het opsturen van vergunning verplichte goederen voor bedrijven, wordt dit manueel binnen ons bedrijf gedaan. 

 

15. Algemene bepalingen –bevoegde rechtbanken

 

15.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen. 15.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Airsoft Store en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Airsoft Store en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brugge.

 

16a. Intellectuele Eigendom

 

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Airsoft Store is strikt verboden.

16b. Beeldmateriaal

De Klant verleent toestemming aan DV Europe CVBA om beeldmateriaal (foto’s, video’s, …) te maken
van de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Goederen bij de Klant. DV Europe CVBA mag dit
beeldmateriaal verwerken in marketingmateriaal (brochures, flyers, enz.) en publiceren op haar
website en sociale mediapagina’s (Facebook, Instagram, enz.)

 

17. Eventuele klachten of geschillen

 

Voor eventuele klachten en geschillen kan de klant terecht bij de Consumentendienst van Airsoft Store: Airsoft Store Consumentendienst Email:

Voor Gent : [email protected] Telefoon +32 (0)472 64 37 38

Dinsdag tem zaterdag van 10u - 12u30 & 13u - 18u.

Voor Oostkamp : [email protected] Telefoon: +32 (0)50 69 46 68

Dinsdag tem zaterdag van 10u - 12u30 & 13u - 18u.

 

18. Levering van verkeerde goederen

 

Wanneer er door Airsoft Store een levering gebeurt, waar door menselijke fout, een verkeerd product of bestelling geleverd werd, wordt deze door Airsoft Store geborgd en zullen de kosten van het retourneren door Airsoft Store gedragen worden. Het oorspronkelijke product of bestelling zal terugbetaald worden, zodanig u uw bestelling opnieuw kan plaatsen. Terugbetaling van de goederen + de retourkosten gebeurd op het moment dat alles afgehandeld werd in positieve zin (controle producten OK, doorgave van shipping In naar ons accounting departement, dit neemt een tijd in beslag maar wordt steeds zo spoedig mogelijk behandeld). De transportkosten voor de oorspronkelijke verzending zullen niet terugbetaald worden indien dit niet over de volledige bestelling gaat.

Deze procedure geeft de klant het volledige recht ofwel zijn bestelling opnieuw te plaatsen of deze producten aan te kopen bij een ander bedrijf. Het is bij wet verboden om aan onvrijwillige klantenbinding te doen. Deze procedure komt hieraan tegemoet om de wet te respecteren.

 

19. Controle van de goederen van de ontvangen online bestelling en/of controle producten bij aankoop in de fysieke winkel

De controle van de ontvangen goederen op zichtbare schade en het functioneren ervan dienen binnen de 2 kalenderdagen te gebeuren en indien niet conform doorgegeven te worden binnen die 2 kalenderdagen. Nadien wordt er automatisch van uit gegaan dat de goederen in goede staat toegekomen zijn/ontvangen zijn en functioneren naar behoren. Het eerste gebruik en het testen van een product kan reeds een gebruiksspoor nalaten waardoor deze dan niet meer in nieuwstaat is. (Een kort voorbeeld uit een andere branche is bijvoorbeeld een auto kopen, de eerste maal de remmen gebruiken, laat reeds gebruikssporen na en kan niet meer verhaald worden op de verkoper mbt niet nieuw zijn)

Wanneer een pakket aankomt bij de klant, dient de klant controle uit te voeren op eventuele beschadiging van de verpakking en een foto te nemen hiervan. Dit dient bij ontvangst te gebeuren. Alle hoeken van de verpakking dienen gefotografeerd te worden. Deze worden dan door airsoft store gecheckt op onze videobestanden van het moment van inpakken. Alle bestellingen worden door Airsoft Store voorbereid en het volledige proces van inpakken van alle producten wordt zorgvuldig opgenomen in een videobestand met vermelding van het bestelnummer. Dit om claims te kunnen staven van niet ontvangen of onvolledige producten. Moest er zich een product in de bestelling bevinden waarvan de klant ziet dat deze onvolledig is, wordt een onderzoek van de videosurveillance gedaan. Orginele verpakkingen worden door airsoft store medewerkers opengedaan om te controleren als alle onderdelen er in zitten die er horen in te zitten.

Bij schade aan een product wordt er altijd een onderzoek gestart en een schadeclaim ingediend bij de verzendfirma. Dit kan een tijd duren vooraleer zij dit dossier behandelen en afgerond hebben. Enkel nadien, en bij goedkeuring kan een eventuele schadeclaim gerecupereerd worden. U krijgt dus niet zomaar een ander product toegezonden.

20. Incoterms 2020 (FCA used when shipping cost is mentioned on invoice, CPT used when shipping cost is 0 due to free shipping )

Incoterms 2020

U kan deze pagina afdrukken of opslaan door op deze pagina te staan en uw rechtermuisknop in de drukken.